www.Alouc.com – Khác với quan niệm của người Việt thích “an cư lạc nghiệp”, thì chuyện người Mỹ cầm bằng lái, credit card, vác ba lô nay sống thành phố này, mai ở tiểu bang khác là bình thường.  Nhà...