(www.Alouc.com) – Hôm nay, chúng tôi đã cùng nhau liệt kê ra mười cụm từ Úc mà tất cả mọi người nên biết. Người Úc vốn rất thoáng trong ngôn ngữ hàng ngày, do đó việc sử dụng một số (hoặc toàn bộ)...