(www.Alouc.com) – Từ ngày qua Úc, tôi rất thờ ơ với mọi thứ nhất là chuyện “chánh trị”, hai là “ăn cơm nhà đi vác ngà voi” cho nên tôi không muốn biết tự sự gì hết với châm ngôn “cơm nhà ai nấy biết,...