8 ngày thành tiến sĩ. Chuyện này quá thường khi thực tiễn cho thấy có những tiến sĩ Việt đào tạo tại Mỹ một chữ tiếng Anh bẻ đôi không biết. Điều đáng nói nhất trong trường hợp này là vị “tiến sĩ” nọ...