146 triệu đô la Australia là khoản tài trợ mới của nước này cho lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam trong 5 năm tới.  Thỏa thuận vừa được ký sáng nay, 15/12. Được thực hiện từ tháng 2/2016...