(www.Alouc.com) – Đoạn video được quay lại trên một con phố ở Sydney, Úc khi người thanh niên dạy cho tên hề một bài học nhớ đời. Vài ngày trở lại đây, người dân ở Sydney nói riêng và một vài thành...