(www.Alouc.com) – Người cha ở bang South Coast, Australia quần thảo với con kangaroo to lớn, bất chấp bị con vật cào rách tai, đá gãy xương sườn để bảo vệ các con.  Matthew Chenhall gặp con kangaroo...