(www.Alouc.com) – Thủ tướng Úc có mức lương cao nhất trong chính phủ là $507,338 một năm; các thượng nghị sĩ được phép mua thêm một căn nhà ở Canberra với mức khấu trừ thuế đặc biệt và toàn bộ gia...