(www.Alouc.com) – Kể từ hôm nay, 19/4/2017, bộ di trú Úc sẽ áp dụng những thay đổi đáng kể đối với các loại visa lao động. Và những thay đổi này sẽ còn tiếp tục được thông báo vào ngày 1/7/2017 sắp...