(www.Alouc.com) – Những đề xuất thay đổi luật quốc tịch Úc, trong đó có yêu cầu về bài thi tiếng Anh bắt buộc, đã được thông qua tại Hạ viện và sẽ được trình lên Thượng viện trước ngày 4/9. Tổng...