(www.Alouc.com) – Chính phủ Nam Úc sẽ cùng các bên liên quan tổ chức nhiều cuộc họp để thảo luận về tiềm năng cho việc thành lập ngành công nghiệp gai dầu công nghiệp và cần sa chữa bệnh tại tiểu...