(www.Alouc.com) – Đã bao giờ bố mẹ tự hỏi, con thực sự cần gì ở mình? Cách đây không lâu, có cô bạn nhảy vào inbox mình. Giọng gấp gáp: “Cứu tao! Gấp!”, để hỏi mình, theo mày tao có nên nghỉ làm ở nhà...