Cần sa làm thuốc chữa bệnh Thủ hiến Daniel Andrews đã chia sẻ hình ảnh đầu tiên về vụ thu hoạch cần sa đa được thông qua tại Úc lên trang Facebook của mình ngày hôm nay sau khi Victoria trở thành bang...