Nền tảng kết nối giới trẻ với các quỹ tài chính tại Việt Nam thu hút hơn 3.000 tài khoản, với tổng vốn đầu tư 2,1 tỷ đồng. Tháng 6/2017, Nghiêm Xuân Huy vẫn còn là một nhân viên tư vấn đầu tư đầy tiềm...