(www.Alouc.com) – Ray Kurzweil – Giám đốc Kỹ thuật của Google dự đoán trong 12 năm tới con người sẽ biến thành siêu nhân. Theo Daily Mail, Ray Kurzweil – Giám đốc Kỹ thuật của Google dự đoán trong 12...