(www.Alouc.com) – Có một số người nhận được tin nhắn như sau từ một số di động tự nhận là Commonwealth Bank (Commmbank): “A transaction of AUD 671.38 was made with your bank account on 2017/01/16...