(www.Alouc.com) – Chính phủ Australia dự kiến cấp phép để bắn bớt 1 triệu con kangaroo trong năm nay để bảo vệ ngành chăn nuôi gia súc. Australia đang có khoảng 50 triệu con kangaroo. Do điều kiện tự...