(www.Alouc.com) – Tất nhiên là họ không rải sơn trên đường rồi, họ vẽ trên một ứng dụng bản đồ di động. Những nghệ sĩ đại tài có thể đến từ bất kì đâu. Ví dụ điển hình cho câu nói đó? Vậy ta hãy lấy...