Trong khi Chính phủ đã có kế hoạch chi tiết về những yêu cầu mới trong bài thi quốc tịch, thì Đảng Lao động vẫn chưa quyết định có ủng hộ kế hoạch này hay không, đồng thời cho rằng bài kiểm tra tiếng...