Tin Nước Úc – Chính phủ liên bang dự định cho phép cảnh sát kiểm tra giấy tờ bất kỳ ai tại các phi trường và lắp đặt thêm máy soi hành khách. Thủ tướng Malcolm Turnbull giải...