(www.Alouc.com) – Các loại visa đã được củng cố lại thành những tiểu loại visa mới, để quá trình nộp và xét hồ sơ dễ dàng hơn. Dưới đây là năm loại visa không còn tồn tại nữa, kể từ ngày 19 tháng Mười...